Horisont 2020

Horisont 2020 (H2020) er EUs nye program for forskning og innovasjon som vil vare fra 2014 til 2020. H2020 er delt inn i tre hoveddeler: 1) fremragende forskning, 2) industrielt lederskap/ konkurransedyktig næringsliv, og 3) store samfunnsutfordringer. Under samfunnsutfordringer er det syv tematiske områder; helse og velferd, bioøkonomi, energi, transport, klima, inkluderende samfunn og samfunnssikkerhet.
Klima og bærekraftig utvikling er gjennomgangstema for hele programmet, og hele 60% av totalbudsjettet til H2020 skal gå til forskningsprosjekter der bærekraftig utvikling er et premiss. Offentlig sektor vil bli involvert i langt større grad enn tidligere, og da med særlig fokus på å adressere de store samfunnsutfordringene. Kommuner og fylkeskommuner er relevante partnere for å kunne teste ut nye løsninger, teknologi, og modeller i stor skala.

Mer informasjon her.

 

Erasmus pluss

– verdens største utdanningsprogram.

Målet er å bekjempe arbeidsledighet, som spesielt har rammet unge. Programmet skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske

landene. Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Dette er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer.

Mer informasjon her

 

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Fra EUs side er det økt fokus på at programmene skal knyttes sterkere til Europa 2020-strategien om smart, bærekraftig og inkluderende vekst. Prioriterte tiltak i Norge skal ha fokus på innovasjon, entreprenørskap, næringsrettet kompetanse og infrastruktur.

Mer informasjon her

 

EØS- midler

Målsettingen for EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i det utvidete EU og EØS. Det er også et mål å styrke kontakten mellom Norge og mottakerlandene gjennom ulike former for prosjektsamarbeid. Norske regioner, kommuner og andre aktører har muligheter til å delta i arbeidet gjennom å tilby sin kompetanse og bidra til idéutvikling i nært samarbeid med sine samarbeidsregioner i de respektive EU-land. Utenriksdepartementet er norsk kontaktpunkt for EØS-midlene.

Mer informasjon her