Horisont 2020

Horisont 2020 (H2020) er EUs nye program for forskning og innovasjon som vil vare fra 2014 til 2020. H2020 er delt inn i tre hoveddeler: 1) fremragende forskning, 2) industrielt lederskap/ konkurransedyktig næringsliv, og 3) store samfunnsutfordringer. Under samfunnsutfordringer er det syv tematiske områder; helse og velferd, bioøkonomi, energi, transport, klima, inkluderende samfunn og samfunnssikkerhet.
Klima og bærekraftig utvikling er gjennomgangstema for hele programmet, og hele 60% av totalbudsjettet til H2020 skal gå til forskningsprosjekter der bærekraftig utvikling er et premiss. Offentlig sektor vil bli involvert i langt større grad enn tidligere, og da med særlig fokus på å adressere de store samfunnsutfordringene. Kommuner og fylkeskommuner er relevante partnere for å kunne teste ut nye løsninger, teknologi, og modeller i stor skala.

Her finner du Forskningsådets informasjon om Horisont 2020

http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside_HORISONT_2020/1253988679397