’Forsknings- og innovasjons samarbeidet i EU, og ikke minst Horisont 2020, skal bidra til Europas konkurranseevne og til å sikre bærekraftig økonomisk vekst og arbeidsplasser. Det er viktig at norske bedrifter og forskningsmiljøer også deltar i samarbeidet som både danner kunnskapsgrunnlag for og åpner dører for næringslivssamarbeid’’       Erna Solberg

EU-nettverk Viken, ledet av Høgskolen i Sør-Øst Norge, skal legge til rette for nettverksbygging slik at vi får alle typer forsknings aktører, FoU miljøer og bedrifter, til å sende prosjektforslag til EUs forsknings- og innovasjons program Horisont 2020.

Partnerne i nettverket er Vestfold, Telemark, Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune, høyskolene i Akershus, Østfold, Telemark og Buskerud og Vestfold.

Vi samarbeider tett med Oslo kommune, næringsklyngene NCE, Electric Mobility Norway og vannklyngen, og virkemiddelapparatene Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Oslofjordfondet, Osloregionens Europakontor, VRI Vestfold og VRI Buskerud.

Selv om et viktig resultatet av arbeidet vil være å løfte deltakernes egen EU-kompetanse, er hovedmålet med nettverket å engasjere og motivere flest mulige forskere, kommuner og bedrifter i regionen til å ta steget ut i Europa for å styrke sitt innovasjons- og utviklingsarbeid.

EU-nettverk Viken skal fokusere på følgende hovedtiltak:

 1. Målrettet EU-mobilisering av FoU-miljøer, bedrifter og kommuner med fokus på brukermedvirkning
 2. Styrke nettverkets rolle som EU-nav
 3. Etablering av en permanent samarbeidsmodell for økt EU-deltakelse i regionen

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjons program med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

HORISONT 2020 er et EU-program som har høye ambisjoner om å svare på viktige samfunnsutfordringer som ikke stopper ved landegrensene i Europa. Det må etableres bedre samarbeid på tvers av sektorer for å nå målsetningene. EU har pekt ut sju sentrale samfunnsutfordringer:

 1. Helse og demografisk endring
 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi
 3. Sikker, ren og effektiv energi
 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
 5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
 6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
 7. Sikre samfunn

For mer informasjon om HORISONT 2020 se Forskningsrådets nettsider Om H2020.

EU-nettverk Viken planlegger mange aktiviteter som kan hjelpe deg og din organisasjon til økt EU-deltakelse:

 • Identifisere og prioritere innsatsområder med regionale fortrinn
 • Lage møteplasser for brukere med fokus på behov, idé konkretisering og konseptutvikling
 • Identifisere og koble sammen relevante samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Etablere kjerneteam for støtte- og rådgivningstjenester i prosjektutvikling
 • Bistå i arbeidet med internasjonale/nasjonale partner søk og besøk for bygge konsortier
 • Bistå med «skrivehjelp» og innhenting av ekstern hjelp og kompetanse

Har du en god idé? Ta kontakt med oss.

EU-nettverk Viken samordner den nødvendige kompetansen for at flere skal få mulighet til å delta i gode EU-prosjekter

EU-nettverk Viken støttes av Forskningsrådet som er nasjonalt kontaktpunkt for EU-programmet HORISONT 2020